Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mochowo w miejscowości Zglenice-Budy, gm. Mochowo

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomosci, że w dniu 23 października 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Mochowie przy ul. Sierpeckiej 2 odbędzie się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mochowo - dz. nr ew. 33/1 w m. Zglenice-Budy, gm. Mochowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mochowo w okresie od 10.10.2020 do 09.10.2023

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część pierwsza: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od

Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

W ramach planowanego zadania inwestycu=yjnego planuje się wykonanie na terenie zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki, ogrodzenie boiska z piłkochwytem i furtką oraz ustawienie dwóch ławek parkowych z koszami na śmieci. Ofertę należy złożyć...

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.551.959,84 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 84/100) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wypłata kredytu w transzach dostosowanych do potrzeb...

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Zglenice Duże w ramach działania: „Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo”

Przedmiotem zamówienia jest docieplenie budynku, wymiana drzwi, docieplenie stropodachu, obróbki blacharskie i orynnowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiar robót. Wykonawca zobligowany jest do złożenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego przed podpisaniem...

Ogłoszenie o sprzedaży składnika majątku ruchomego - autobus marki IVECO

Urząd Gminy w Mochowie, działając na podstawie art. 10 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majatku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004) informuje, iż posiada przeznaczony do sprzedaży składnik majątku ruchomego:...

Przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo. Zakres robót: wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o długości 1,203 km; wykonanie chodnika z kostki betonowej; wykonanie zjazdów w ciągu chodnika z kostki betonowej; wykonanie poboczy; odmulenie/odtworzenie istniejących rowów przydrożnych;...

Przebudowa dróg gminnych w m. Bożewo Nowe i Ligówko na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch odcinków dróg. Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej w m. Bożewo Nowe – ul. Glinki, gm. Mochowo na odcinku o długości 727,53 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 370242W relacji Ligówko – Grabówiec na odcinku o długości...

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Mochowo podaje do publicznej wiadomosci, że w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Mochowie przy ul. Sierpeckiej 2, pokój nr 18 odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mochowo - dz. nr ew. 54/1 i 54/2 w m. Żuki, gm. Mochowo

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap XII

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 15 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenie rozruchu technologicznego, przeszkolenia mieszkańców w zakresie obsługi i użytkowania. Szczegółowy opis wykonania...