Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap II

Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorki nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie dwóch odrębnych umów na roboty budowlane, z których jedna dotyczy budowy oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w m. Mochowo Parcele, druga zaś budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej...

Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu utwardzenia terenu o powierzchni 808 m2 polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego, budowa chodnika o powierzchni 62 m2, ustawienie krawężników i obrzeży chodnikowych, a także postawienie ogrodzenia z siatki stalowej i...

Dostawa mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem i wyrównaniem drogi mieszanką z kamienia granitowego frakcji 5 – 31,5 w proporcji 50% kamienia granitowego, 50% pospółki – w ilości 1000 ton. Dostarczone kruszywo powinno posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa...

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu odcinka drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o długości ok. 493 mb i szerokości 4 m, poboczy umocnionych kruszywem łamanym o szer. 0,75 m, zjazdów, zabezpieczeniu kolizji z sieciami infrastruktury technicznej i uporządkowaniu terenu przyległego...

Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zglenice Budy.

Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap II

Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków oraz odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Mochowo Parcele w ramach zadania inwestycyjnego „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II”. Przedmiot zamówienia, objęty niniejszym postępowaniem,...

Dostawa gruzu betonowego i kamienia łamanego polnego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem i rozgarnięciem równiarką na każdorazowe wezwanie: Część I – gruzu betonowego frakcji 0-63 w ilości ok. 600 ton – dostawa samochodami samowyładowawczymi o ładowności ok. 20 ton z napędem na 2 osie ze względu na trudne warunki terenowe...

Remont dachu budynku Urzędu Gminy w Mochowie realizowany w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu”

Przedmiotem zamówienia objęty jest remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi, tj. dociepleniem stropodachu, remontem kominów, wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu z poszyciem z paneli na rąbek stojący, wykonaniem murowanych ścian szczytowych oraz robót żelbetowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na sta

Dostawa mieszanki z kamienia granitowego i dostawa pospółki przesiewanej na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem Część I – na każdorazowe wezwanie pospółki przesiewanej ziarna powyżej 0,2 nie mniej niż 25 % w ilości 1500 ton; Część II – korytowaniem oraz ułożeniem z rozściełacza i zawalcowaniem na każdorazowe wezwanie mie