Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Sprzedaż nieruchomości

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zglenice Budy.

czytaj więcej o Sprzedaż nieruchomości »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.450.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100), w tym: na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 2.642.204,16 zł oraz na...

czytaj więcej o Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów »

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP z terenu Gminy Mochowo w okresie od 10.10.2017 r. do 09.10.2020 r.

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP z terenu Gminy Mochowo wg następujących założeń. Zakres ubezpieczenia: - świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w skutek nieszczęśliwego...

czytaj więcej o Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP z terenu Gminy Mochowo w okresie od 10.10.2017 r. do 09.10.2020 r. »

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mochowo w okresie od 10.10.2017 r. do 09.10.2020 r.

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, Ubezpieczenia mienia...

czytaj więcej o Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mochowo w okresie od 10.10.2017 r. do 09.10.2020 r. »

Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Część I: utwardzeniu 9 odcinków dróg gminnych mieszanką AC 16S 50/70 wraz z podbudową z kruszywa łamanego i poboczami gruntowymi finansowanym ze środków funduszu...

czytaj więcej o Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego dz. nr ew. 79 w m. Malanówko

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o łącznej długości 0,540 km. Istniejąca droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ponieważ technologia robót nie zakłada naruszania struktury podbudowy,...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego dz. nr ew. 79 w m. Malanówko »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną...

czytaj więcej o Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo »

Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Część I: utwardzeniu 9 odcinków dróg gminnych mieszanką AC 16S 50/70 wraz z podbudową z kruszywa łamanego i poboczami gruntowymi finansowanym ze środków...

czytaj więcej o Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zglenice Budy, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej obejmująca swym zakresem miejscowości Zglenice Budy oraz Żurawin, zlokalizowana w pasach drogowych dróg gminnych oraz po terenach prywatnych właścicieli działek. Ogólna długość...

czytaj więcej o Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zglenice Budy, gm. Mochowo »

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap II

Przetargi

Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorki nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie dwóch odrębnych umów na roboty budowlane, z których jedna dotyczy budowy oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą...

czytaj więcej o Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap II »

Realizacja: IDcom.pl