Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap III

Przetargi

Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorki nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie umowy na roboty budowlane dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo-Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe. W ramach niniejszego...

czytaj więcej o Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap III »

Sprzedaż nieruchomości

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Żuki.

czytaj więcej o Sprzedaż nieruchomości »

Sprzedaż nieruchomości

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zglenice Duże.

czytaj więcej o Sprzedaż nieruchomości »

Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Część I: utwardzeniu 9 odcinków dróg gminnych mieszanką AC 16S 50/70 wraz z podbudową z kruszywa łamanego i poboczami gruntowymi finansowanym ze środków funduszu...

czytaj więcej o Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap III

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo-Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe w ramach zadania inwestycyjnego Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap III: a) grawitacyjnej...

czytaj więcej o Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap III »

Dostawa kruszywa betonowego i kruszywa łamanego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

W dniu 18.09.2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyły sie negocjacje w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki z przedstawiecielem Wykonawcy - Usługi Transportowe i Naprawa Dróg Mieczysław Cendlewski...

czytaj więcej o Dostawa kruszywa betonowego i kruszywa łamanego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - etap X

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 21 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego. Ściek oczyszczony zostanie odprowadzony do gruntu poprzez drenaż rozsączający....

czytaj więcej o Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - etap X »

Sprzedaż nieruchomości

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zglenice Budy.

czytaj więcej o Sprzedaż nieruchomości »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.450.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100), w tym: na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 2.642.204,16 zł oraz na...

czytaj więcej o Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów »

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP z terenu Gminy Mochowo w okresie od 10.10.2017 r. do 09.10.2020 r.

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP z terenu Gminy Mochowo wg następujących założeń. Zakres ubezpieczenia: - świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w skutek nieszczęśliwego...

czytaj więcej o Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP z terenu Gminy Mochowo w okresie od 10.10.2017 r. do 09.10.2020 r. »

Realizacja: IDcom.pl