Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mochowo w okresie od 10.10.2017 r. do 09.10.2020 r.

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, Ubezpieczenia mienia...

czytaj więcej o Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mochowo w okresie od 10.10.2017 r. do 09.10.2020 r. »

Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Część I: utwardzeniu 9 odcinków dróg gminnych mieszanką AC 16S 50/70 wraz z podbudową z kruszywa łamanego i poboczami gruntowymi finansowanym ze środków funduszu...

czytaj więcej o Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego dz. nr ew. 79 w m. Malanówko

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o łącznej długości 0,540 km. Istniejąca droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ponieważ technologia robót nie zakłada naruszania struktury podbudowy,...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego dz. nr ew. 79 w m. Malanówko »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną...

czytaj więcej o Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo »

Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Część I: utwardzeniu 9 odcinków dróg gminnych mieszanką AC 16S 50/70 wraz z podbudową z kruszywa łamanego i poboczami gruntowymi finansowanym ze środków...

czytaj więcej o Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zglenice Budy, gm. Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej obejmująca swym zakresem miejscowości Zglenice Budy oraz Żurawin, zlokalizowana w pasach drogowych dróg gminnych oraz po terenach prywatnych właścicieli działek. Ogólna długość...

czytaj więcej o Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zglenice Budy, gm. Mochowo »

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap II

Przetargi

Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorki nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie dwóch odrębnych umów na roboty budowlane, z których jedna dotyczy budowy oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą...

czytaj więcej o Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap II »

Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu utwardzenia terenu o powierzchni 808 m2 polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego, budowa chodnika o powierzchni 62 m2, ustawienie...

czytaj więcej o Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie »

Dostawa mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem i wyrównaniem drogi mieszanką z kamienia granitowego frakcji 5 – 31,5 w proporcji 50% kamienia granitowego, 50% pospółki – w ilości 1000...

czytaj więcej o Dostawa mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo »

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy

Przetargi

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu odcinka drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o długości ok. 493 mb i szerokości 4 m, poboczy umocnionych kruszywem łamanym o szer. 0,75 m, zjazdów,...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy »

Realizacja: IDcom.pl