Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2017

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oleju napędowego do tankowania samochodów będących własnością Gminy Mochowo w roku 2017. Ofertę należy złożyć w siedzibie...

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo obejmująca swym zakresem obręby Sulkowo Bariany, Dobrzenice Małe, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Gozdy, Kapuśniki, Śniechy, Bendorzyn. Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana jest w pasach drogowych lub w pobliżu linii rozgraniczających dróg gminnych...

Dostawa mieszanki z kamienia granitowego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem i wyrównaniem drogi mieszanką – mieszanka z kamienia granitowego frakcji 5 – 31,5 w proporcji 50% kamienia granitowego, 50% pospółki – w ilości 600 ton. Dostarczone kruszywo powinno posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty,...

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - etap IX

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż piętnastu przydomowych oczyszczalni ścieków na Tereni gminy Mochowo pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego i zanurzonego złoża biologicznego z napowietrzaniem mechanicznym. Do oczyszczalni doprowadzony zostanie przykanalikami ściek surowy z budynków mieszkalnych. Ściek...

Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku jednokondygnacyjnego socjalnego służącego jako świetlica wiejska. Na parterze budynku zlokalizowano salę wielofunkcyjną do organizacji spotkań społeczności wiejskiej, salę konferencyjną do kameralnych spotkań, sanitariaty oraz pomieszczenie techniczne. Pozostałe pomieszczenia to hall wejściowy...

Budowa wiaty wraz z utwardzeniem placu na oczyszczalni ścieków w m. Cieślin

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku wiaty z przeznaczeniem na skład nieczystości stałych z istniejącej oczyszczalni. Budynek usytuowany będzie wzdłuż północno – zachodniej granicy działki w nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 4 m od granicy. Wraz

Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu drogi o nawierzchni mineralno – bitumicznej w dwóch etapach o łącznej długości 1703,30 m i szerokości 4 m, odwodnieniu jezdni wraz z budową rowu krytego, zjazdów do gospodarstw i na pola, zabezpieczeniu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu i uporządkowaniu...

Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin – Obręb, gm. Mochowo

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu trzech odcinków drogi o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 2329 mb i szerokości 4 m, poboczy gruntowych o szer. 0,75 m po obydwu stronach drogi, zabezpieczeniu kolizji z sieciami infrastruktury technicznej i uporządkowaniu terenu przyległego do drogi. Odcinek...