Urząd Gminy Mochowo

Mapa strony

Urząd Gminy Mochowo
Menu główne
Dane główne
Stanowiska
Oświadczenia majątkowe
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Struktura urzędu
Referaty
Samodzielne stanowiska
Organy
Rada Gminy Mochowo kadencja 2018-2023
Rada Gminy w Mochowie kadencja 2014-2018
Rada Gminy w Mochowie
Wójt Gminy Mochowo
Jednostki podległe
Gimnazja
Instytucje kultury
Oświata
Pomoc społeczna
Jednostki pomocnicze
Sołectwa
Informacje
Uchwały
Kadencja 2018-2023
Kadencja 2014-2018
Kadencja 2010-2014
Uchwały Rady Gminy w Mochowie z lat 2003-2010
Informacje o posiedzeniach Rady Gminy i Komisji
Kadencja 2018-2023
Kadencja 2014-2018
Posiedzenia Rady Gminy Mochowo
Kadencja 2018 - 2023
Interpelacje i zapytania kadencja 2018-2023
Interpelacje i zapytania kadencja 2018-2023
Co i jak załatwić w urzędzie
karty USŁUG
Referat Finansowy
Referat Gospodarki Komunalnej
Urząd Stanu Cywilnego
Dowody osobiste
Ewidencja Ludności
Zezwolenia na alkohol
Działalność gospodarcza
Zaświadczenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Działalność regulowana
RODO
Zarządzenia
Zarządzenia 2020
Zarządzenia 2019
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2011
cd. Zarzadzenia z 2010r.
Zarządzenia z lat 2007-2010
Akty prawne
Statut Gminy Mochowo
Regulaminy
Budżet Gminy
Budżet gminy 2018 rok
Budżet gminy 2017 rok
Budżet gminy 2016 rok
Sprawozdawczość za 2016 rok
Budżet gminy 2015 rok
Sprawozdawczość za 2015 rok
Budżet gminy 2014
Sprawozdawczość za 2014 rok
Budżet gminy 2013 rok
Sprawozdawczość za 2013 rok
Budżet gminy 2012 rok
Sprawozdawczość za 2012r.
Budżet gminy 2011 rok
Sprawozdawczość za 2011 rok
Sprawozdawczość za 2010 rok
Podatki i opłaty
Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Opłata od posiadania psów
Opłata targowa
Opłata za wodę i ścieki
Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
Opłata za zajęcie pasa drogowego
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Organizacje pozarządowe 2020 rok
Organizacje pozarządowe 2019 rok
Organizacje pozarządowe 2018 rok
Organizacje pozarządowe 2017 rok
Organizacje pozarządowe 2016 rok
Organizacje pozarządowe 2015 rok
Plany i programy
Program usuwania azbestu
Plan gospodarki odpadami
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program przeciwdziałania narkomanii
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mochowo do 2024 roku.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mochowo
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011-2017
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mochowo
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Mochowo na lata 2012-2027
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mochowo na lata 2019 - 2034
Gminny Program Wspierania Rodziny
Program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Mochowo
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mochowo
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
Regulaminy
Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Regulamin utrzymania czystości i porządku
Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastepstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mochowo
Regulaminy korzystania z obiektów sportowych
Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mochowo
Wybory
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020r.
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019
Wybory samorządowe 2018
Wybory samorządowe 2014
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku
Wybory Prezydenta RP - 2015r.
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015r.
Wybory ławników
Kadencja 2020-2023
Uzupełnienie listy ławników sądowych - 2017r.
Kadencja 2016-2019
Kadencja 2012-2015
Konsultacje społeczne
Uchwała Nr 41/VIII/2015r. Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mochowo
Konsultacje społeczne w sprawie statutów sołectw
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mochowo na lata 2014-2020
Konsultacje w sprawie budowy RONDA w m. Mochowo
Zniesienie sołectwa ZAŁSZYN
PETYCJE
Petycje 2019
Ochrona środowiska
Czystość i porządek
Wymagania dla przedsiebiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ...
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mochowo
Miejsca zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych- PSZOK, wraz z godzinami przyjmowania odpadów
Adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Wymagane w danym roku kalendarzowym poziomy recyklingu i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych na składowisko.
Działalność regulowana
Rejestr
Udostępnianie informacji o środowisku
Rok 2020 - Udostępnianie informacji o środowisku
Rok 2019 - Udostępnianie informacji o środowisku
Rok 2017 - Udostępnianie informacji o środowisku
Rok 2016 - Udostępnianie informacji o środowisku
Rok 2015 - Udostępnianie informacji o środowisku
Rok 2014 - Udostępnianie informacji o środowisku
Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Mochowo-Gozdowo"
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541
Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego nr 236W w m. Gozdy
Melioracja uzytków rolnych z zakresu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - drenowanie gruntów rolnych, rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie - "Myszki Zuki II - melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo"
Wymiana sieci wodociągowej po starej trasie oraz przekładka wodociągu po nowej trasie wraz z przepinką istniejących przyłączy wodociągowych w miejscowości Mochowo i Mochowo Parcele
Budowa warsztatu samochodowego z hurtownią części i maszyn rolniczych oraz budowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w m. Mochowo
Budowa Farmy elektrowni wiatrowych "Mochowo-Gozdowo" o łącznej mocy do 28 MW wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, telekomunikacyjną wraz z instalacjami oraz urządzeniami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania przedsięwzięcia
Budowa dwóch chlewni do tuczu świń o liczbie stanowisk 2x1000szt na działce nr 38/4 w m. Gozdy, gm. Mochowo
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Ligowo, Rokicie, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe, Żółtowo, Grodnia.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo dla fragmentów wsi Mochowo, Bożewo Nowe.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zakazu zabudowy w części miejscowości Gozdy, Ligowo, Śniechy, Malanowo Nowe, Malanówko, Malanowo Stare, Żółtowo, Żuki, Mochowo Parcele, Sulkowo Bariany, Bożewo, Cieślin, Łukoszyn w gminie Mochowo
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załszyn, Myszki, Żabiki, Żuki w Gminie Mochowo
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakazu zabudowy w części miejscowości Gozdy, Ligowo, Śniechy Malanowo Nowe, Malanówko, Malanowo Stare, Żółtowo, Żuki, Mochowo Parcele, Sulkowo Bariany, Bożewo, Cieślin, Łukoszyn w gminie Mochowo
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin, Kokoszczyn, Ligowo, Ligówko, Łukoszyno Biki, Malanowo Stare, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Zglenice Budy, Zglenice Małe, Żurawin, w gminie Mochowo
Przystapienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakazu zabudowy w części obrębów Żuki, Łukoszyno Biki w gminie Mochowo
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów Malanowo Stare, Cieślin, Ligowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele w gminie Mochowo
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo Nowe, Mochowo Parcele i Bendorzyn gm. Mochowo
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Cieślin w gminie Mochowo
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo, Bożewo Nowe, Ligówko, Malanowo Stare, Mochowo-Parcele, Zglenice Małe w gminie Mochowo
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów Cieslin, Łukoszyno-Biki, Mochowo Nowe, Mochowo-Parcele w gminie Mochowo
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mochowo
Studium ....
Plany odnowy miejscowości
Mochowo Parcele
Ligowo
Cieślin
Bożewo
Bożewo Nowe
Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Mochowo
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacja
Oferty pracy
Regulamin naboru
Ogłoszenia o naborze
Szacowanie szkód łowieckich
Szacowanie szkód łowieckich
Ogłoszenia
Przetargi
Oferty Inwestycyjne
Komunikaty
Aktualności
RODO
Stopka
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja biuletynu
Instrukcja obsługi
Mapa strony
Logowanie
Realizacja: IDcom.pl