Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

Część I:

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego relacji Bożewo – Bendorzyn o długości  0,99 km.

Zakres robót obejmuje: ścięcie poboczy gruntowych, profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, ułożenie warstwy górnej podbudowy zasadniczej z kruszywa betonowego, ułożenie warstwy bitumicznej, wykonanie poboczy gruntowych.

Część II:

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy – etap II na długości  0,500 km.

Zakres robót obejmuje: profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie, ułożenie warstwy bitumicznej  konstrukcji nawierzchni, wbudowanie obustronnego pobocza umocnionego kruszywem betonowym, oczyszczenie z odtworzeniem rowów przydrożnych.

Utwardzenie drogi wewnętrznej w m. Kapuśniki – dz. 149 na długości ok. 100  m.

Zakres robót obejmuje: korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, wbudowanie warstwy odcinającej z piasku, ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa betonowego

Część III:

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego dz. ew. nr 79 w m. Malanówko na długości ok. 450 m, początek 0+000 do istniejącego asfaltu.

Zakres robót obejmuje: profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa betonowego, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, powierzchniowe podwójne utrwalenie warstwy bitumicznej, wbudowanie obustronnego pobocza umocnionego kruszywem betonowym.

Część IV:

Przebudowa drogi na dz. nr ew. 108/15 w m. Cieślin, gm. Mochowo na długości ok. 294 m.

Zakres robót obejmuje: korytowanie pod konstrukcję jezdni, wbudowanie warstwy odcinającej z pisaku, wbudowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa betonowego, ułożenie warstwy bitumicznej, wykonanie poboczy gruntowych.

Przebudowa ulicy Wspólnej w Bożewie na długości ok. 85  m.

Zakres robót obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej: warstwa ścieralna – 4 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego – 10 cm, warstwa odcinająca z piasku – 10 cm, sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR stanowiące załączniki do SIWZ.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie, w terminie do dnia 19.09.2018 roku do godziny 09:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 19.09.2018 roku o godz. 10:00.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2018 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 579
16 października 2018 10:05 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzielenieu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 września 2018 14:50 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [wybor_strona.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2018 13:55 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [uniewaznienie_strona.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl