Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - etap XI

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 18 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenie rozruchu technologicznego, przeszkolenia mieszkańców w zakresie obsługi i użytkowania.

Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlano-wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ, Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia oraz Polskich normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo 20, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie pok. nr 13, w terminie do dnia 11.09.2018 roku do godziny 11:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo 20, 09 – 214 Mochowo, w dniu 11.09.2018 roku o godz. 12:00.

Termin związania ofertą - 30 dni

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo 20, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie pok. nr 13, w terminie do dnia 12.09.2018 roku do godziny 09:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo 20, 09 – 214 Mochowo, w dniu 12.09.2018 roku o godz. 10:00.


Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2018 10:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 458
12 października 2018 13:44 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzielenieu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2018 14:01 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie_strona.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 września 2018 10:59 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [info_z_otarcia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl