Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo

Przedmiot zamówienia obejmuje prace budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych (budynek biurowo – socjalny, wiata targowa, miejsca parkingowe,miejsce utwardzone pod stanowiska targowe nie zadaszone, ciąg pieszo – jezdny), instalacyjnych (przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, przyłącze kanalizacji deszczowej) oraz na budowie miejsca na gromadzenie odpadów stałych i zbiornika na wody deszczowe objętych realizacją projektu budowy targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej.

Prace należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym targowiska „Mój Rynek” oraz pozostałą dokumentacją. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SIWZ. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające, tj. w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie wezwany do złożenia wraz z innymi wskazanymi dokumentami z Rozdziału V niniejszej SIWZ, kosztorysów ofertowych wykonanych na podstawie sprawdzonych i ewentualnie uzupełnionych przedmiarów robót, w celu późniejszego zweryfikowania robót i wartości wynagrodzenia przy
fakturowaniu częściowym i końcowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ. 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie pok. nr 13, w terminie do dnia 28.03.2019 roku do godziny 09:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 28.03.2019 roku o godz. 10:00.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2019 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 913
08 maja 2019 13:59 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_uniewaznieniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2019 14:23 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [uniewaznienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2019 14:36 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl