Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.112.291,08 zł (słownie: trzy miliony sto dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 08/100), w tym: część I na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizację przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II – 548.000,00 zł oraz część II na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.564.291,08 zł

Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowow sekretariacie pok. nr 13, w terminie do dnia 08.06.2018 roku do godziny 10:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 08.06.2018 roku o godz. 11:00.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Zmaiana terminu skladania i otwarcia ofert na dzień 13.06.2018 r.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2018 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 637
28 czerwca 2018 11:26 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 13:39 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [wybor_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2018 09:42 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl