Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

Część I: utwardzeniu 9 odcinków dróg gminnych mieszanką AC 16S 50/70 wraz z podbudową z kruszywa łamanego  i poboczami gruntowymi finansowanym ze środków funduszu sołeckiego w technologii określonej dokumentacją projektową i STWiOR w ramach zadania „Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo”;

Część II: utwardzeniu 9 odcinków dróg gminnych mieszanką AC 16S 50/70 wraz z podbudową z kruszywa łamanego  i poboczami gruntowymi finansowanym ze środków budżetu gminy w technologii określonej dokumentacją projektową i STWiOR w ramach zadania „Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo”;

Łączna długość każdego z 9 odcinków opisanych w części I i II wynosi ok 100 m.

Część III: ułożenie nawierzchni ok. 200 m2 o gr. 5 cm z mieszanki AC 11S 50/70 na odcinku ok. 60 m w m. Malanowo Stare (droga gminna nr 370213W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3715W Ligowo – Mochowo) – przed ułożeniem nawierzchni należy istniejącą powierzchnię skropić emulsją kationową w ilości 0,7 kg na 1 m2, spadek daszkowy z dostosowany do krawędzi drogi powiatowej i ułożonych rynienek ściekowych w ramach zadania „Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo”;

Część IV: utwardzenie nawierzchni w miejscowości Ligowo o powierzchni około 640 m² polegającej na oczyszczaniu mechanicznym i skropieniu asfaltem nawierzchni drogowych, mechaniczne frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) oraz regulacja pionowa studni kanalizacyjnych – 1 szt. w ramach zadania „Utwardzenie placu przy przystanku PKS w Ligowie”;

Część V: utwardzenie nawierzchni (przebudowa zatoczki) w m. Bożewo o powierzchni około 335 m² (długość – 88 m i szerokość – 3,7 m) polegającej na wykonaniu koryta głębokości 15 cm, ułożenie warstwy kruszywa 0/31,5 – 10 cm, ułożenie warstwy ścieralnej z MMA – 3 cm oraz krawężniki betonowe 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (w części już istniejące) w ramach zadania „Przebudowa zatoczki na dz. ew. 335”.

Negocjacje z zaproszonym Wykonawcą obyły się w dniach 06.10.2017 r. i 09.10.2017 r. - w ich wyniku została zawarta umowa. 

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2017 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 399
07 listopada 2017 13:06 Ewa Kopycińska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2017 13:05 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2017 13:05 Ewa Kopycińska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl