Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - etap X

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 21 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo pracujących w technologii osadnika fermentacyjnego. Ściek oczyszczony zostanie odprowadzony do gruntu poprzez drenaż rozsączający. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenie rozruchu technologicznego, przeszkolenia mieszkańców w zakresie obsługi i użytkowania, i wykonania badań jakości ścieków oczyszczonych.

Oprócz montażu 21 kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków zamówienie obejmuje również naprawę 1 szt. już istniejącej w m. Malanowo Nowe – przebudowa drenażu oczyszczalni (umieszczając go w innym miejscu – około 50 mb dalej). Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie energie elektryczna jak również wodę i poniesie koszty z tym związane.

Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlano-wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ oraz Polskich normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo 20, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie pok. nr 13, w terminie do dnia 25.10.2017 roku do godziny 09:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo 20, 09 – 214 Mochowo, w dniu 25.10.2017 roku o godz. 10:00.

Termin związania ofertą - 30 dni

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2017 15:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 733
02 listopada 2017 13:51 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2017 14:42 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2017 16:00 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_siwz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl