Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo obejmujjąca swym zakresem obręby: Bożewo, Mochowo Parcele, Malanówko, Ligówko/Ligowo, Dobaczewo. Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana jest w pasach drogowych lub w pobliżu linii rozgraniczających dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz po terenach prywatnych właścicieli działek.

Łączna długość sieci wodociągowej fi 90 wyniesie ok. 1375 mb, fi 110 – ok. 826 mb.

Teren w miejscu realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu pierwotnego. Pasy drogowe dróg, w których prowadzone będą roboty budowlane należy przywrócić do stanu pierwotnego w technologii wskazanej przez zarządcę drogi (miejsca te dodatkowo należy wzmocnić odpowiednim materiałem drogowym, np. kruszywo łamane – kamień + pospółka w proporcji 50:50 frakcji 0-31,5; kruszywo betonowe frakcji 0-63 i zagęścić).

Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlano-wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ oraz Polskich normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie, w terminie do dnia 26.04.2018 roku do godziny 09:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 26.04.2018 roku o godz. 10:00.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2018 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 285
29 maja 2018 12:46 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2018 13:06 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [zwiadomienie_wybor.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 kwietnia 2018 12:50 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl