Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

Część I: utwardzeniu 9 odcinków dróg gminnych mieszanką AC 16S 50/70 wraz z podbudową
z kruszywa łamanego  i poboczami gruntowymi finansowanym ze środków funduszu sołeckiego
w technologii określonej dokumentacją projektową i STWiOR o długości: początek opracowania do długości wynikającej z wysokości środków finansowych jakimi dysponują fundusze sołeckie, tj: Adamowo do kwoty 9.000,00 zł brutto, Cieślin do kwoty 22.505,71 zł brutto, Dobaczewo – Choczeń do kwoty 10.180,71 zł brutto, Dobrzenice Małe do kwoty 11.000,00 zł brutto, Florencja do kwoty 9.982,94 zł brutto, Kapuśniki do kwoty 9.101,05 zł brutto, Ligówko do kwoty 2.500,00 zł brutto, Malanówko do kwoty 12.487,49 zł brutto, Żurawin do kwoty 10.240,56 zł brutto w ramach zadania „Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo”;

Część II: utwardzeniu 9 odcinków dróg gminnych mieszanką AC 16S 50/70 wraz z podbudową
z kruszywa łamanego  i poboczami gruntowymi finansowanym ze środków budżetu gminy w technologii określonej dokumentacją projektową i STWiOR o długości: początek stanowi koniec Części I do długości wynikającej z wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, tj: Adamowo do kwoty 25.034,47 zł brutto, Cieślin do kwoty 35.205,05 zł brutto, Dobaczewo – Choczeń do kwoty 23.704,13 zł brutto, Dobrzenice Małe do kwoty 13.296,37 zł brutto, Florencja do kwoty 19.269,65 zł brutto, Kapuśniki do kwoty 19.376,71 zł brutto, Ligówko do kwoty 49.569,54 zł brutto, Malanówko do kwoty 26.249,50 zł brutto, Żurawin do kwoty 16.192,50 zł brutto w ramach zadania „Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo”;

Część III: ułożenie nawierzchni ok. 200 m2 o gr. 5 cm z mieszanki AC 11S 50/70 na odcinku ok. 60 m
w m. Malanowo Stare (droga gminna nr 370213W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3715W Ligowo – Mochowo) – przed ułożeniem nawierzchi należy istniejącą powierzchnię skropić emulsją kationową
w ilości 0,7 kg na 1 m2, spadek daszkowy z dostosowany do krawędzi drogi powiatowej i ułożonych rynienek ściekowych w ramach zadania „Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo”;

Część IV: utwardzenie nawierzchni w miejscowości Ligowo o powierzchni około 640 m² polegającej na oczyszczaniu mechanicznym i skropieniu asfaltem nawierzchni drogowych, mechaniczne frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) oraz regulacja pionowa studni kanalizacyjnych – 1 szt.
w ramach zadania „Utwardzenie placu przy przystanku PKS w Ligowie”;

Część V: utwardzenie nawierzchni (przebudowa zatoczki) w m. Bożewo o powierzchni około
335 m² (długość – 88m i szerokość – 3,7m) polegającej na wykonaniu koryta głębokości 15 cm, ułożenie warstwy kruszywa 0/31,5 – 10 cm, ułożenie warstwy ścieralnej z MMA – 3 cm oraz krawężniki betonowe 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (w części już istniejące)
w ramach zadania „Przebudowa zatoczki na dz. ew. 335”.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu przyległego do drogi po zakończeniu realizacji zadania.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowow sekretariacie pok. nr 13, w terminie do dnia 04.09.2017 roku do godziny 12:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 04.09.2017 roku o godz. 13:00.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 sierpnia 2017 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 486
14 września 2017 08:51 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_uniewaznieniu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 11:24 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [uniewaznienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2017 14:28 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [odpowiedz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl