Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap II

Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków oraz odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Mochowo Parcele w ramach zadania inwestycyjnego „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II”. Przedmiot zamówienia, objęty niniejszym postępowaniem, podzielony został na dwie części:

Część I zamówienia: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Mochowo Parcele.

Część II zamówienia: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Mochowo Parcele.

Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres robót i obowiązków Wykonawcy określają:

 1. Projekt budowlany
 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 3. Przedmiar robót     

Ponadto Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej:

 • zorganizowanie zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochronę znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy,
 • sporządzenie operatu kolaudacyjnego, na który składa się:
  1. dokumentacja powykonawcza,
  2. obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją  powykonawczą,
  3. atesty na materiały i prefabrykaty,
  4. protokoły odbioru robót,
  5. wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń,
 • zabezpieczenie i ochronę przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia, skarp i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,
 • sporządzenie kosztorysu powykonawczego robót po ich zakończeniu,
 • wykonanie co najmniej 5 zdjęć (wykonane na różnym etapie inwestycji, kolorowych, dobrej jakości) ilustrujących przebieg, przedsięwzięcia w postaci elektronicznej na płycie CD.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie pok. nr 13, w terminie do dnia 28.06.2017 roku do godziny 09:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 28.06.2017 roku o godz. 10:00.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2017 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 1393
13 września 2017 14:03 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 sierpnia 2017 14:46 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [wybor_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 czerwca 2017 12:35 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl