Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciagniętych pożyczek i kredytów

Wójt Gminy Mochowo działając jako Kierownik Zamawiającego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długotermionowego z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.238.632,56 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 56/100) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 1. Okres kredytowania do 31.12.2025 r. (10 lat)
 2. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. Wypłata kredytu nastąpi w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem kredytu do dnia 28.12.2015 r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego.
 3. Spłata odsetek będzie następowała w okresach kwartalnych na ostatni dzień w danym kwartale (cztery razy w roku) w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do informacji na temat wysokości odsetek, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem spłaty. Odsetki naliczane będą od niespłaconego kapitału. W przypadku, gdy ostatni dzień kwartału będzie dniem wolnym od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. Jako termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku Banku udzielającego kredytu. Szczegółowy plan spłat odsetek określony zostanie w harmonogramie spłat, który będzie stanowił załącznik do umowy.
 4. Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek.
 5. Zamawiający przewiduje okres karencji w spłacie kapitału. Spłaty rat kapitałowych będą następowały miesięcznie przez okres 10 lat płatnych na koniec każdego miesiąca począwszy od stycznia 2016 r., wg ustalonego schematu. W przypadku, gdy dzień spłaty raty kapitałowej będzie dniem wolnym od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. Jako termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
 6. Forma zabezpieczenia kredytu – weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową do wysokości zadłużenia.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Kredytodawców danych i informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnych zabezpieczeń.
 8. Koszt kredytu stanowić będzie oprocentowanie kredytu zmienne według stawki WIBOR 3M powiększone o stałą marżę zaproponowaną przez bank. Marża, określona w %, jako składnik odsetek naliczonych od wypłaconej części kredytu jest stała na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianie. Powyższe stanowi jedyne wynagrodzenie Wykonawcy należne mu z tytułu wykonania niniejszego zamówienia. Nie dopuszcza się jakichkolwiek innych prowizji i opłat dodatkowych.
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
  • nie wykorzystania całej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
  • prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
  • możliwość przesunięcia spłaty kolejnych rat kredytu w poszczególnych latach w przypadku nie uzyskania wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Mochowie, pok. nr 13 (sekretariat) do dnia 14.09.2015 roku do godz. 09:30.
Otwarcie ofert nastąpi 14.09.2015 roku o godz. 10 : 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mochowie, pok. nr 5 (sala posiedzeń).

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2015 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 825
19 października 2015 14:53 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2015 13:41 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogl_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2015 13:56 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [zobowiazania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl