Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastepstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

Wyszukiwarka

Wybierz rok