Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap III

Zamówienie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorki nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie umowy na roboty budowlane dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo-Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe. W ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia w specjalności inżynierii drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegółowy zakres usługi obejmuje:

 1. kontrolę jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy oraz zasadami współczesnej wiedzy  technicznej,
 2. kontrolę zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową,
 3. kontrolę ilości i wartości  wykonywanych robót przed odbiorem elementu lub przedmiotu umowy,
 4. kontrolę zgodności przebiegu robót z harmonogramem rzeczowo - finansowym w zakresie terminowości ich wykonania,
 5. kontrolę prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,
 6. kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności, mające znaczenie dla oceny właściwego  wykonywania robót,
 7. przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu,
 8. kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym,
 9. potwierdzanie gotowości do odbioru robót lub obiektu,
 10. uczestniczenie w czynności odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,
 11. uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek,
 12. dojazd i pobyt na placu budowy co najmniej 2 razy w tygodniu – maksymalnie 6 razy w tygodniu oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od telefonicznego wezwania, w okresie gwarancji i rękojmi minimum jeden raz w ciągu sześciu miesięcy,
 13. informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót,
 14. merytoryczny udział w przygotowywaniu wniosków o płatność, oraz wszelkich innych dokumentów i wyjaśnień związanych z otrzymanym dofinansowaniem,
 15. Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu Zamawiającego,
 16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody wynikające z nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy robót oraz Zamawiającego lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności powodujące powstanie szkody,
 17. Wykonawca czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu realizacji w/w robót,
 18. Wykonawca w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobiega stratom i marnotrawstwu,
 19. obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiającego wydatkowania środków na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), poprzez należyte wypełnienie obowiązków wynikających z umowy,
 20. na etapie gwarancji i rękojmi do obowiązków Wykonawcy należy:
 • egzekwowanie od wykonawcy inwestycji terminowego usunięcia potwierdzonych wad,
 • protokolarne stwierdzanie usunięcia wad przez wykonawcę inwestycji,
 • kompletowanie dokumentacji będącej w posiadaniu inspektora nadzoru i doręczenia jej Zamawiającemu w razie sporu z wykonawcą inwestycji,
 • współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od wykonawcy inwestycji roszczeń objętych gwarancją i rękojmią.

Dokumentacje techniczne dotyczące inwestycji objętej usługą nadzoru, dostępne są na stronie Zamawiającego: www.mochowo.bipgmina.pl Poniżej bezpośredni link do przetargu o udzielenie zamówienia na zadanie „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap III”

http://mochowo.bipgmina.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/397510/porzadkowanie_gospodarki_wodno__sciekowej_na_terenie_gminy_mocho

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowow sekretariacie pok. nr 13, w terminie do dnia 08.12.2017 roku do godziny 09:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 – 214 Mochowo, w dniu 08.12.2017 roku o godz. 10:00.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2017 22:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 994
20 marca 2018 07:46 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lutego 2018 09:48 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2017 15:44 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl