Urząd Gminy Mochowo

Przetargi zobacz archiwum »

Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gmina Mochowo – Etap II

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn.: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gmina Mochowo – Etap IIsą roboty budowlane obejmujące:

‒        wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego frakcji 0/31 o grubości 10 cm na odcinku o długości ok. 723 m i szerokości 4,00 mb – pow. 2 934 m2 (w kilometrażu od 0+600 km do 1+323 km),

‒        wykonanie, uzupełnienie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego – grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR i zapisy niniejszej SIWZ. Ponadto Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej:

‒        obsługę geodezyjną inwestycji, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

‒        zorganizowania zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochronę znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy

‒        uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie dróg na czas prowadzenia robót (projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót) – zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwy zarząd drogi oraz związane z tym opłaty

‒        zabezpieczenie i ochronę przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia, skarp i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego

‒        sporządzenie kosztorysu powykonawczego robót po ich zakończeniu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo 20, 09 – 214 Mochowo, w sekretariacie pok. nr 13, w terminie do dnia 31.07.2015 roku do godziny 9:30.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo 20, 09 – 214 Mochowo, w dniu 31.07.2014 roku o godz. 10:00, w pokoju nr 5 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - 30 dni.

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2015 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kopycińska
Ilość wyświetleń: 940
19 sierpnia 2015 12:05 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [oglosz_o_udzi_zam.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 sierpnia 2015 09:55 Ewa Kopycińska - Dodanie załącznika [ogl_wybor_oferty_naj.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2015 14:00 Ewa Kopycińska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl